Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij

> bieganie.pl > Imprezy

Podkowiańska Dycha
26.05.2013
Miejsce:Podkowa Leśna, mazowieckie
Dystans:10000 m
Organizator:Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe
Info:http://ptb-podkowa.pl/
Kontakt:artur.tusinski@gmail.com 604095917
Regulamin
Szczegóły: http://ptb-podkowa.pl/.
Zapisy: http://www.elektronicznezapisy.pl/events/854/starts/new.


Regulamin

I CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i aktywności fizycznej.

2. Promocja biegania wśród mieszkańców Podkowy Leśnej i i okolic.

3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

4. Integracja środowiska biegowego na Mazowszu

5. Promocja Podkowy Leśnej – idealnego miejsca dla aktywności biegowej.

6. Promocja partnerów biegu

II ORGANIZATOR

1. Organizatorem biegu jest Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe – nieformalna grupa biegających mieszkańców Podkowy Leśnej pod Patronatem Honorowym Burmistrza miasta Podkowa Leśna.

2. Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Podkowa Leśna

III TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się dnia 26.05.2013 r. w Podkowie Leśnej.

2. Długość trasy wynosi: 10 000 m (nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, gruntowa i trakt leśny), po ulicach miasta i lesie Młochowskim.

3. Biegi dziecięce odbędą się w 2 grupach wiekowych 0-8 lat na dystansie 400 metrów z podziałem na bieg dziewczynek i chłopców. Biegi młodzieżowe 9-15 lat na dystansie 800 metrów z podziałem na bieg dziewcząt i chłopców.

4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2 godziny. Po tym czasie zawodnicy są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy.

6. Szczegółowy opis miejsca imprezy znajduje się na stronie internetowej www.ptb-podkowa.pl

7. Trasa biegu nie posiada atestu

IV Harmonogram zawodów

1. 8:00 otwarcie biura zawodów

2. 10.00 biegi dziecięce i młodzieżowe

3. 11:00 Start biegu na 10 km

4. 12-13.30 wydawanie posiłków regeneracyjnych

5. 13:30 dekoracja zwycięzców

6. 15:00 zamknięcie biura imprezy, zakończenie imprezy

V UCZESTNICTWO

1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu „Podkowiańska Dycha” muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja i odbiór numeru startowego jest możliwy tylko w biurze zawodów:

25.05.2013 w godz. 18.00-20.00 oraz 26.05.2013 (niedziela) w godzinach 8.00-10.00

4. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, służący do kontroli daty urodzenia oraz dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie „Oświadczenia” zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Formularz oświadczenia dostępny będzie w biurze zawodów. Oświadczenie dostępne jest również na stronie www.ptb-podkowa.pl

6. W biegu głównym prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 26.05.2013r. ukończą 16 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu.

7. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów w formie „Oświadczenia”.

„Oświadczenie” takie należy złożyć w momencie weryfikacji zawodnika. „Oświadczenie” dostępne będzie na stronie www.ptb-podkowa.pl i w biurze zawodów

8. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

9. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

10. Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.

11. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku, klubu i wieku Uczestnika biegu w związku z udziałem w imprezie sportowo-rekreacyjnej „Podkowiańska Dycha” organizowanym przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym biegu i jego wynikach oraz w celach promocyjno- informacyjnych.

VI ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia online przyjmowane będą od 27.03.2013r. do 23.05.2013r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.ptb-podkowa.pl

2. Aby dokonać wstępnej rejestracji należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online umieszczony na stronie, następnie w ciągu 7 dni od daty wypełnienia formularza należy uiścić opłatę (patrz punkt VII – Opłaty) pod tytułem „PTB Podkowiańska Dycha” w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.

3. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji i uiścił opłatę startową do biegu, znajdzie się na stronie www.ptb-podkowa.pl i www.elektronicznezapisy.pl

4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 24.05.2013r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w biurze biegu w miarę dostępności miejsc.

5. UWAGA! W biegu obowiązuje limit 300 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych

6. Zapisy mogą zostać wznowione po uprzednim komunikacie Organizatorów na stronie www.ptb-podkowa.pl

VII OPŁATY

1. Każdy uczestnik Biegu na 10 kilometrów „Podkowiańska Dycha” ponosi koszty opłaty rejestracyjnej. Do dnia 15 maja opłata rejestracyjna wynosi 35 zł, po po 15 maja i w dniu zawodów opłata wynosi 50 zł.

2. Osoby, które nie zgłoszą swojego udziału w biegu do 23 maja, mogą dokonać rejestracji 25 maja w godzinach 18.00-20.00i 26 maja.2013r w biurze zawodów (tylko w miarę dostępności miejsc), w godzinach 8.00-10.00. W tym przypadku opłata rejestracyjna wynosi dla wszystkich 50 zł.

3. Opłatę rejestracyjną należy wpłacać na konto bankowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Podkowa Leśna nr 47 2490 0005 0000 4530 9393 5297 z tytułem zapłaty „PTB Podkowiańska Dycha”

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika

6. Koszty opłaty rejestracyjnej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

7. W ramach opłaty rejestracyjnej uczestnik nabywa pakiet startowy, który zawiera: numer startowy, agrafki, chip do pomiaru czasu, koszulkę okolicznościową, wodę/napój, posiłek regeneracyjny, worek na rzeczy, bidon na napoje, baton regeneracyjny.

8. Biegi dla dzieci i młodzieży są bezpłatne.

VIII KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu „Podkowiańska Dycha” prowadzone będą następujące klasyfikacje:

A. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

B. Klasyfikacja Najszybszy Mieszkaniec Podkowy Leśnej – wszystkie osoby zameldowane na terenie miasta, oddzielnie kobiety i mężczyźni

IX NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg Podkowiańska Dycha, otrzymują na mecie pamiątkowe medale,

2. Zdobywcy miejsc I – III, w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują dodatkowo puchary Starosty Powiatu Grodziskiego,

3. Zwycięscy w kategorii Najszybszy Mieszkaniec Podkowy Leśnej otrzymają puchar Burmistrza miasta Podkowa Leśna.

4. Wśród uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną dodatkowe nagrody ufundowane przez sponsorów.

5. Każdy uczestnik bieg ów towarzyszących dla dzieci i młodzieży dostanie medal , dyplom i niespodziankę od sponsorów biegu.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik Biegu Podkowiańska Dycha ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

2. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe otrzymane w pakiecie startowym, przypięte z przodu okrycia wierzchniego uczestnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.

3. Opłata rejestracyjna jest opłatą za prawo startu w biegu.

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu Podkowiańska Dycha.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Imprezy.

6. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z depozytu.

7. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

9. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

10. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.

11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
zgloszenie_biegu.png

Kalendarz imprez

Miejsce Data Dystans

Read more