POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU BIEGANIE.PL

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2023r.
Data ostatniej aktualizacji: 1 stycznia 2023r.

§ 1
Przedmiot regulacji

 1. Niniejsza polityka prywatności ustanawia zasady przetwarzania przez AIR SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach (72-500) przy ul. Ustronie Leśne 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000743310, NIP: 9860249703, REGON: 380916598, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Roberta Leszczyńskiego, w Serwisie internetowym funkcjonującym pod adresem URL: https://bieganie.pl/ informacji na temat Użytkowników, w tym danych osobowych Użytkowników oraz plików cookies.
 2. Zasady funkcjonowania Serwisu, o którym mowa w §1 ust. 1, w tym zasady rejestracji i korzystania z niego przez Użytkowników, określa Regulamin Serwisu Bieganie.pl stanowiący odrębny dokument.

§ 2
Definicje

Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o:

 1. Administratorze – oznacza to administratora danych osobowych, tj. podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
 2. Operatorze – oznacza to podmiot administrujący Serwisem internetowym;
 3. Serwisie – oznacza to stronę internetową funkcjonującą pod adresem URL: https://bieganie.pl/;
 4. Użytkowniku – oznacza to każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet zapoznaje się z treściami prezentowanymi w Serwisie;
 5. Forum Serwisu – oznacza to forum dyskusyjne funkcjonujące w ramach Serwisu pod adresem URL: https://bieganie.pl/forum/, na którym Użytkownicy mogą zarejestrować i zarządzać indywidualnym kontem w celu wymiany informacji i poglądów związanych przede wszystkim z uprawianiem biegania, posiadające odrębne: Regulamin Forum Bieganie.pl (dostępny pod adresem URL: https://bieganie.pl/forum/ucp.php?mode=terms) oraz Zasady ochrony danych osobowych (dostępne pod adresem URL: https://bieganie.pl/forum/ucp.php?mode=privacy);
 6. Stronie trzeciej – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż Użytkownik, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora – mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników;
 7. hostingu – oznacza to usługę udostępniania przez dostawcę usług internetowych miejsca na serwerach i zasobów serwerowni (hardware) w celu zapewnienia Użytkownikom stałego, nieograniczonego czasowo dostępu do Serwisu;
 8. serwerze hostingowym – oznacza to komputer (hardware), na którym przechowywane są pliki Serwisu udostępniane Użytkownikom;
 9. plikach cookies – oznacza to zapisywane i przechowywane na komputerach Użytkowników niewielkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje wykorzystywane przez odwiedzany przez Użytkowników Serwis. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 10. adresie IP – oznacza to indywidualny numer przyporządkowany urządzeniom podłączonym do sieci umożliwiający przesyłanie danych oraz prawidłową komunikację pomiędzy Użytkownikami sieci;
 11. RODO – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s. 1);
 12. danych osobowych – oznacza to wszelkie informacje o Użytkowniku, za pomocą których można dokonać jego identyfikacji w sposób pośredni lub bezpośredni. Należą do nich w szczególności:
 13. imię i nazwisko;
 14. numer identyfikacyjny;
 15. dane o lokalizacji;
 16. identyfikator internetowy;
 17. jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 18. przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 19. urządzeniach końcowych – oznacza to urządzenia telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci. W szczególności należą do nich komputery, telefony oraz tablety;

§ 3
Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka ustanawia zasady przetwarzania informacji, w tym także danych osobowych, dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem URL: https://bieganie.pl/.
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest AIR SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach (72-500) przy ul. Ustronie Leśne 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000743310, NIP: 9860249703, REGON: 380916598, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Roberta Leszczyńskiego.
 3. Operator jest Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych za uprzednio wyrażoną przez Użytkownika zgodą.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych, do których odnośniki udostępniane są w Serwisie. Zalecane jest, aby po przejściu na inną stronę Użytkownik zapoznał się z obowiązującą na niej polityką prywatności.
 5. Administrator nie wyznacza Inspektora Ochrony Danych.
 6. Adresem kontaktowym poczty elektronicznej Operatora jest: redakcja@bieganie.pl
 7. Serwis jest hostowany na serwerach hostingowych operatora zarządzanych przez SOFTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul.1 maja 1C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 000073260, NIP: 9570831398, REGON: 192744680, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Włodzimierza Gęsickiego.

§ 4
Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Operator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:
 2. imię i nazwisko,
 3. nazwa Użytkownika na Forum Serwisu,
 4. hasło do indywidualnego konta Użytkownika na Forum Serwisu, 
 5. numer telefonu,
 6. adres e-mail,
 7. adres IP przypisany do komputera Użytkownika,
 8. treści wiadomości publikowanych przez Użytkowników w Serwisie.
 9. Dane, o których mowa w §4 ust. 1, przetwarzane są w celu:
 10. rejestracji indywidualnego konta Użytkownika na Forum Serwisu i zarządzania tym kontem,
 11. subskrypcji biuletynu informacyjnego (newslettera),
 12. zapisu Użytkownika na obóz sportowy,
 13. bieżącej komunikacji w sprawach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
 14. Serwis może przetwarzać dodatkowe rodzaje danych osobowych:
 15. osiągnięte wyniki sportowe w maratonie i biegu na 10 km;
 16. opis zainteresowań,
 17. wykonywany zawód,
 18. data urodzenia,
 19. strona www,
 20. profil w serwisie Facebook.com,
 21. profil w serwisie Twitter.com,
 22. profil w serwisie Skype.com,
 23. profil w serwisie YouTube.com.
 24. Dane, o których mowa w §4 ust. 3 przetwarzane są na podstawie ich dobrowolnego udostępnienia przez Użytkownika w celach informacyjnych, związanych z zarządzaniem indywidualnym kontem na Forum Serwisu.
 25. Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3 dla celów:
 26. marketingu usług i produktów oferowanych przez Serwis oraz podmioty zależne,
 27. dostarczania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 28. zapisywania danych w postaci plików cookies,
 29. gromadzenia danych ze strony internetowej Serwisu,
 30. umożliwienia korzystania z innych usług udostępnionych w Serwisie.
 31. Przetwarzanie danych, o których mowa w §4 ust. 5 następuje na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkownika. 
 32. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania danych osobowych Użytkowników oraz ich przetwarzania poprzez:
 33. wprowadzanie do systemów informatycznych Operatora Serwisu danych osobowych Użytkowników dobrowolnie przekazanych przez nich w formularzach rejestracyjnych i kontaktowych udostępnianych w Serwisie;
 34. zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies. 

§ 5
Pozyskiwanie i przetwarzanie pozostałych danych

 1. Poza danymi wymienionymi w §4 ust 1 i 3 Serwis przetwarza także następujące rodzaje danych:
 2. informacje o czasie aktywności Użytkownika w Serwisie,
 3. czas nadejścia zapytania,
 4. pierwszy wiersz żądania http,
 5. kod odpowiedzi http,
 6. liczba wysyłanych przez serwer danych,
 7. adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik,
 8. zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu dla Użytkownika,
 9. informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika,
 10. informacje o systemie operacyjnym Użytkownika,
 11. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. 
 12. Dane wymienione w §5 ust. 1 przetwarzane są dla celów określonych w §4 ust. 2.
 13. Dane wymienione w §5 ust. 1 mogą być przetwarzane dla celów określonych w §4 ust. 5 po wyrażeniu przez Użytkownika zgody, o której mowa w §4 ust. 6.  
 14. Administrator może także przetwarzać dane nawigacyjne Użytkowników, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych przez nich w Serwisie.
 15. Dane, o których mowa w §5 ust. 4 przetwarzane są w celach ułatwienia korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz poprawy jego funkcjonalności.

§ 6
Wybrane metody ochrony danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe przekazywane Operatorowi Serwisu przez Użytkowników podlegają szczególnej ochronie.
 2. Operator zapewnia ochronę danych osobowych w szczególności poprzez:
 3. szyfrowanie danych osobowych Użytkowników oraz danych logowania na poziomie transmisji przy użyciu certyfikatu SSL,
 4. okresową zmianę haseł administracyjnych Operatora,
 5. regularne wykonywanie kopii zapasowych przetwarzanych danych,
 6. regularną aktualizację oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych, w szczególności regularną aktualizację komponentów programistycznych,
 7. stosowanie profesjonalnego programu antywirusowego.

§ 7
Uprawnienia Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik posiada w szczególności prawo do:
 2. informacji o celach, środkach i zakresie przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, 
 3. dostępu do danych osobowych;
 4. sprostowania danych osobowych;
 5. usunięcia danych osobowych;
 6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Operatora: redakcja@bieganie.pl
 8. przeniesienia danych osobowych;
 9. informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych;
 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. W razie naruszenia przez Operatora przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 8
Czas przechowywania danych osobowych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 2. Administrator może przechowywać dane osobowe Użytkowników przez okres dłuższy, niż wynikający z §8 ust. 1, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy tego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika do czasu zgłoszenia przez niego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego terminu przechowywania danych.
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik może wycofać w każdej chwili, przesyłając oświadczenie, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 6.

§ 9
Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 2. pracownikom Operatora oraz osobom bezpośrednio z nim współpracującym w związku z zarządzaniem Serwisem, 
 3. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Operatora w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Serwisu, a w szczególności: podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom oprogramowania do zarządzania Serwisem, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania Serwisu, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, dostawcom zapewniającym oprogramowanie służące do komunikacji z Użytkownikami, dostawcom zapewniającym narzędzia w zakresie cyberbezpieczeństwa, z którymi Operator zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 4. podmiotom wspierającym Operatora w prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych, takim jak agencje marketingowe, podmioty prowadzące portale internetowe, w tym portale typu social media, z którymi Operator zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 5. podmiotom wspierającym Operatora w realizacji programów badania satysfakcji Użytkowników, w szczególności za pośrednictwem ankiet przeprowadzanych drogą elektroniczną lub telefoniczną; podmiotom wspierającym realizację przez Operatora obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z Regulaminu Serwisu Bieganie.pl, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, z którymi Operator zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Operator może przekazywać dane osobowe Użytkowników do państwa trzeciego niebędącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej w warunkach i na podstawie przepisów wynikających z RODO.

§ 10
Istotne techniki marketingowe

 1. Do istotnych technik marketingowych stosowanych przez Operatora należą:
 2. analiza statystyczna ruchu w Serwisie przy zastosowaniu narzędzi Google Analytics udostępnianych przez Google LLC z siedzibą w Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone;
 3. piksel Facebooka, udostępniany przez Meta Platforms, Inc. z siedzibą w Menlo Park, 1601 Willow Road, CA 94025, Stany Zjednoczone.
 4. techniki re-marketingowe pozwalające na dopasowaniu przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika w Serwisie.
 5. Wskazane techniki bazują na wykorzystywaniu ciasteczek zapisywanych w urządzeniach końcowych Użytkowników.
 6. Piksel Facebooka jest krótkim fragmentem kodu umieszczonym w Serwisie, który instaluje pliki cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników w celu pozyskiwania i gromadzenia danych Użytkowników umożliwiających mierzenie konwersji, optymalizację reklam, tworzenie niestandardowych grup odbiorców i prowadzenie kampanii re-marketingowych.
 7. Operator nie przekazuje do operatorów Google Analytics, Facebooka ani innych podmiotów trzecich, w szczególności do operatorów reklam, żadnych danych osobowych dotyczących Użytkowników. Z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 9, do operatorów zewnętrznych przekazywane są wyłącznie zanonimizowane informacje.
 8. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą narzędzia personalizacji reklam udostępnianego pod adresem URL: https://www.google.com/ads/preferences/.

§ 11
Informacja o plikach cookies

 1. Pliki cookies wykorzystywane są przez:
 2. Serwis,
 3. podmioty trzecie współpracujące z Operatorem, w szczególności podmioty określone w §9 ust. 1.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika,
 6. realizacji celów określonych w §4 ust. 2.
 7. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu. 
 8. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
 9. sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania przeznaczonego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej); 
 10. stałe – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 11. Użytkownicy mogą swobodnie modyfikować ustawienia plików cookies w przeglądarkach internetowych. W szczególności możliwe jest usunięcie plików cookies oraz ich automatyczne blokowanie. Przedmiotowe oprogramowania zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w dokumentacji oraz centrum pomocy oprogramowania:
 12. Ograniczenia wykorzystywania plików cookies mogą wpływać negatywnie na funkcjonalność Serwisu. W szczególności wyłączenie w oprogramowaniu obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.
 2. Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem jej udostępnienia w Serwisie.