24 sierpnia 2008 Redakcja Bieganie.pl Sport

Regulamin UKS bieganie.pl


Regulamin Uczniowskiego Klubu Sportowego BIEGANIE.PL –
………………………..

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Zajęcia sportowo-rekreacyjne w UKS BIEGANIE.PL są ukierunkowane w
szczególności na pracę z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

2. Rodziców zawodnika/czki zobowiązuje się do pomocy
zawodnikowi/czce przy wyrobieniu „KARTY ZDROWIA ZAWODNIKA”, która jest
potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia, pozwalającego na uczestnictwo sportowe w
klubie oraz podpisanej deklaracji członkowskiej.

3. Średnia ocen członka klubu powinna wynosić co najmniej
3,3 w przypadku niższej średniej
zawodnik zostaje zawieszony na następny semestr do czasu poprawienia
średniej.

4.Uczestnicy zajęć mogą według swoich upodobań brać udział w zajęciach o
charakterze sportowym lub rekreacyjnym.

5.Zajęcia sportowo – rekreacyjne w UKS odbywają się z zachowaniem zasad
Regulaminu sali gimnastycznej, boiska przy ……………….

6.Uczestników zajęć organizowanych przez UKS na innych obiektach sportowych
obowiązują regulaminy tychże obiektów.

7.Uczniowie pragnący korzystać z zajęć UKS podpisują Deklarację Członkowską
stwierdzającą podporządkowanie się statutowi regulaminom oraz zarządzeniom
Władz Klubu.

8.Deklaracje niepełnoletnich uczestników zajęć podpisują ich prawni opiekunowie.

9. Składka członkowska wynosi 20 zł miesięcznie. Można
wpłacać za cały rok, pół roku z góry lub co miesiąc. Zaległości w opłatach
(trzy miesiące) spowodują skreślenie z listy członka klubu. W przypadku trudnej
sytuacji finansowej rodziny. Opiekunowie proszeni są o napisanie prośby o
zwolnienie lub obniżenie wysokości składek członkowskich.

10. Organizator zajęć nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne następstwa powstałe
u uczestnika w wyniku naruszeniu zasad bezpieczeństwa, wynikających z uczestnictwa

w wykonywaniu ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami
bezpieczeństwa.

11. Wszelkie szkody materialne
spowodowane przez niewłaściwe korzystanie ze sprzętu oraz niestosowanie się do
zasad korzystania ze sprzętu oraz obiektów sportowych pokrywają prawni
opiekunowie dziecka.

OBOWIĄZKI INSTRUKTORA

1. Znajomość i sumienne przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy.

2.Kontrola miejsc zajęć uczestników ( terenu, budynku, pomieszczeń ) oraz dróg
do nich prowadzących. W szczególności sprawdzanie czy ich aktualny stan
odpowiada wymogom i przepisom z zakresu bezpieczeństwa i higieny.

3.Kontrola wyposażenia i stanu urządzeń technicznych,
instalacji, sprzętu.

4.Kontrola zaopatrzenia uczestników w odpowiednią odzież i
sprzęt zapewniający bezpieczeństwo w czasie zajęć.
5.Usunięcie wszelkich dostrzeżonych braków i usterek, jeżeli ich usunięcie we
własnym zakresie jest możliwe. Niezwłoczne zgłoszenie Prezesowi Klubu wszelkich
dostrzeżonych braków i błędów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników zajęć.

6.Natychmiastowe przerwanie zajęć, gdy stan terenu, budynku,
pomieszczenia, sprzętu, instalacji, materiałów itp. zagraża uczestnikom,
pracownikom lub innym osobom.

7.Planowe i okolicznościowe, teoretyczne i praktyczne zapoznawanie
uczestników z warunkami i wymogami bezpieczeństwa i higieny. Pouczenie o
istniejących i mogących zaistnieć niebezpieczeństwach.

8.Włączenie uczestników zajęć do działalności na rzecz
poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny w Klubie i środowisku.

9.Kontrola przestrzegania przez uczestników obowiązujących
regulaminów zajęć oraz nadzór i czujność podczas podróży, zajęć, ćwiczeń w celu
wyeliminowania w porę przejawów działania nieostrożnego i niezgodnego z
wymogami bezpieczeństwa i higieny.

10. Natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczestnikom
pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku.
Powiadomienie o wypadku prawnego opiekuna, Dyrektora Klubu lub osoby
zastępującej Dyrektora. Przeciwdziałanie ujemnym skutkom wypadku i podjęcie
innych niezbędnych środków.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Uczestnik zajęć ma prawo:

1.Korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu.
2.Brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub.
3.Korzystać ze wszelkich ulg i świadczeń przysługujących lub uzyskanych przez
Klub.

Uczestnik zajęć ma obowiązek:

1.Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał
Władz Klubu.
2.Brać czynny udział w zajęciach organizowanych przez Klub.
3.Opłacać w ustalonych terminach składki członkowskie.

4.Posiadać średnią ocen co najmniej 3,3. W przypadku niższej
średniej zawodnik zostaje zawieszony na
następny semestr do czasu poprawienia średniej.
4.Dbać o stałe podnoszenie swojego poziomu sportowego, kulturalnego i
etycznego.

5.Dbać o zdrowie swoje i innych członków klubu, nie stosować
używek oraz środków dopingujących. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku,
zawodnik zostaje zawieszony na pół roku oraz pozbawiony możliwości uczestnictwa
w zawodach sportowych.
6.Reprezentować jak najlepiej barwy Klubu, dbać o ich dobre imię i strzec
honoru.
7.Chronić własność Klubu.

Możliwość komentowania została wyłączona.