14 maja 2019 Redakcja Bieganie.pl Sport

Regulamin konkursów portalu bieganie.pl


Regulamin konkursów portalu bieganie.pl

I Uczestnicy Konkursu i warunki udziału
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, posiadająca konto na forum Portalu bieganie.pl.
2. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Portalu bieganie.pl i członkowie ich rodzin.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Konkursy dostępne są na www. bieganie.pl oraz social mediach bieganie.pl
5. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie tylko raz. Czyli jeden użytkownik forum może udzielić jedynie jednej odpowiedzi. W przypadku udzielenia kilku odpowiedzi do Konkursu liczy się jedynie ta pierwsza.
6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i pierwszej litery nazwiska na liście zwycięzców Konkursu na stronach Portalu po ogłoszeniu wyników.

II Typy Konkursów i zasady wyłaniania Zwycięzców
1. Portal organizuje konkursy związane z:
– imprezami (wydarzeniami opublikowanymi w kalendarzu imprez),
– newsami (artykułami redakcyjnymi lub artykułami sponsorowanymi)
2. Konkursy mogą być jednoetapowe oraz wieloetapowe, z pytaniem zamkniętym lub otwartym.
3. W Konkursach zamkniętych o zwycięstwie decyduje poprawność udzielonej odpowiedzi oraz czas jej przesłania. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. W konkursach otwartych (wolnej odpowiedzi) o zwycięstwie decyduje forma, atrakcyjność i trafność odpowiedzi. Zwycięzcę wyłania pracownik Portalu na podstawie
subiektywnej oceny nadesłanych wypowiedzi.
5. Liczba Zwycięzców zależy od liczby przewidzianych w Konkursie nagród.

III Nagrody w Konkursach
1. Dla każdego Konkursu określone są rodzaj oraz liczba nagród.
2. Określona w Konkursie nagroda nie podlega zamianie na inną.
3. W przypadku nagrody innej niż rzeczowa, Zwycięzca nie ma możliwości przekazania jej osobom trzecim. Nagroda niewykorzystana przez zwycięzcę przepada.
4. W przypadku odwołania imprezy przez organizatora, na którą został zorganizowany Konkurs, nagroda przepada. Portal nie zapewnia rekompensaty.
5. Możliwość wygrania nagrody mają uczestnicy Konkursu, którzy udzielą poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe. Nagrodę otrzymuje ten uczestnik Konkursu, który udzieli odpowiedzi jako pierwszy. W przypadku konkursu wolnej odpowiedzi, nagroda trafia do autora najciekawszej zdaniem redakcji odpowiedzi w Konkursie.
6. Uczestników Konkursu obowiązuje 3-miesięczny okres karencji, co oznacza, że uczestnik Konkursu może wygrać nagrodę nie częściej niż raz na 3 miesiące. Wyjątek stanowi sytuacja, w której liczba nagród przewyższa liczbę zwycięzców wyłonionych zgodnie z regulaminem. W takim przypadku decyduje kolejność zgłoszeń do Konkursu.
7. O sposobie odebrania nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem po rozstrzygnięciu Konkursu.
8. Nagrodę rzeczową wysyłamy kurierem na wskazany adres lub zwycięzca odbiera ją na miejscu imprezy bezpośrednio u Organizatora. Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędną komunikację między Zwycięzcą a Organizatorem na miejscu imprezy.
9. Podczas odbioru nagrody na miejscu imprezy Zwycięzca zobligowany jest okazać dowód tożsamości.
10. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie może osobiście odebrać nagrody, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Portal telefonicznie lub drogą mailową na adres reklama@bieganie.pl.

11. Zwycięzca może upoważnić do odbioru osobę trzecią, która będzie mogła odebrać nagrodę ze stosownym upoważnieniem oraz dokumentem tożsamości Zwycięzcy. Dokument Zwycięzcy Konkursu może być przedstawiony w formie skanu, kserokopii lub zdjęcia.
12. W przypadku, gdy Organizator Imprezy nie dostarczy nagród do redakcji Portalu i odbiór wygranej przez zwycięzców konkursu nastąpi tuż przed imprezą, Portal przekaże Organizatorowi imprezy dane zwycięzców (imię, nazwisko, adres mailowy). Organizator imprezy po otrzymaniu od Portalu danych zwycięzców zobowiązuje się przetwarzać przekazane dane osobowe zgodnie z RODO w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z przepisami Ustawy i Rozporządzenia, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa.

IV Inne postanowienia regulaminu
1. Lista zwycięzców poszczególnych Konkursów będzie opublikowana na stronach Portalu oraz social mediach po zakończeniu każdego z Konkursów.
2. Dane uczestnika konkursu – imię i nazwisko mogą zostać przekazane fundatorowi nagrody w celu odebrania nagrody bezpośrednio od fundatora – dotyczy tylko konkursów, w których nagrodami są pakiety startowe na imprezy sportowe.
3. Bieganie.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Portal Bieganie.pl Sp. Jawna ul. Zabłocińska 4/58 01-697 Warszawa NIP: 118-190-62-64 danych osobowych w celach realizacji konkursu. Powyższe zgody mogą być wycofane w każdym czasie.
5. Wszystkie zebrane dane uczestników Konkursów będą przetwarzane przez Portal bieganie.pl przez 24 miesiące. Po tym czasie zostaną usunięte z bazy Portalu.
6. Wszelkie próby uczestników Konkursów wpłynięcia na wyniki Konkursu i telefonicznej lub mailowej manipulacji pracownikami Portalu będą skutkowały pominięciem zgłoszenia podczas rozstrzygnięcia Konkursu.
7. Portal zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania konkursu bez podania przyczyny lub jego wydłużenia, w przypadku nadesłania zbyt małej liczby odpowiedzi.
8. Portal zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
9. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać na adres reklama@bieganie.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.