4 maja 2018 Redakcja Bieganie.pl Sport

Oświadczenie Asbela Kipropa na temat sposobu pobrania próbek do badania


Otrzymaliśmy z Keniii oficjalne oświadczenie Asbela Kipropa. Ponieważ nie chcemy czekać na tlumaczenie, wrzucamy tutaj tłumaczenie google a poniżej oryginał:

Oświadczenie Asbela Kipropa na temat pobrania próbki do badania

1. Zauważyłem doniesienia medialne domniemujące mój doping. Zauważyłem także komentarze mediów społecznościowych na temat tego zarzutu. Mocno zaprzeczam wszelkim zarzutom. Pozostałem wierny moim zasadom antydopingowym i będę ostatnią osobą, która popełniła tak okrutną, niesportową rzecz. Pamiętam, że w 2016 roku poparłem potępieniei osób winnych dopingu. Zbudowałem dla siebie czystą karierę sportową od 2007 roku i nie mogę tego wyrzucić w taki sposób.

2. Niechętnie odpowiadam mediom i komentarzom mediów społecznościowych z powodu braku wyboru. Zarzuty wciąż są przedmiotem dochodzenia i zapytania, a ja chciałbym, aby komentarze mogły otrzymać jakieś zakończenie. Zauważam jednak ogromne zainteresowanie ze strony wszystkich, którzy poznali moją reakcję na zarzut. Zauważam również, że jeśli nie zareaguję na osoby o gorszej woli, mogę potraktować je jako prawdziwe i wydać osąd.

3. W dniu 26 listopada 2017 r. Zostałem poinformowany przez telefon od agenta antydopingowego, pana Simona Karugu „Mburu”, że będzie dostępny do testu antydopingowego w dniu 27 listopada 2017 r. W moim ujawnionym miejscu pobytu, do tego czasu przez Itena. Pomogłem sobie. Messers Paul Scott i Simon Karugu „Mburu” weszli do domu sam jako kontrolerzy dopingowi. Znam je z poprzednich prób. Przybyli, kiedy jeszcze spałem o 7.50 rano, aby pobrać próbkę moczu, i lekko minęłem po 8.20 rano po zamknięciu próbki moczu. Oświadczyłem, że przyjmowałem lek przeciw grypie podczas pobierania próbki. Byłem w domu z kolegą z domu, panem Kevinem.

4. Należy zauważyć, że zgodnie ze Światowymi przepisami antydopingowymi nie należało powiadomić o planowanym pobycie w celu pobrania próbki, szczególnie gdy test jest „poza konkursem”, tak jak ten.

5. Próbka została pobrana, gdy nie uczestniczyłem w żadnej konkurencji. Ta próbka nazywa się „poza zawodami”. Moja następna i planowana rywalizacja miała odbyć się 4 maja 2018 r. W Doha w Katarze.

6. Gdybym miał ochotę na doping, to byłby mniej niż sprytny na 7 miesięcy (w listopadzie 2017 r.) Na długo przed moją planowaną konkurencją [w maju 2018 r.], Kiedy potrzebowałabym doładowania.

7. Ponadto, gdybym posiadał jakąkolwiek substancję do zaprawiania w moim systemie, nie udostępniłbym się do pobrania próbki w dniu 27 listopada 2017 r. Po otrzymaniu zawiadomienia w dniu 26 listopada 2017 r. O planowanym pobycie w celu pobrania próbki. Mogłem pominąć kolekcję bez żadnych konsekwencji. Konsekwencje dla brakującego spotkania próbnego pojawiają się dopiero po 3-krotnym braku. Nie tęskniłem wcześniej.

8. Powiedziano mi, że EPO jest wprowadzany do organizmu za pomocą iniekcji. Ostatni raz miałem zastrzyk w 2014 roku, kiedy dostałem szczepienie przeciwko żółtej gorączce przed wyjazdem na Bahamy na zawody.

Wymuszenie pieniężne

9. Po oficerach kontroli dopingowej [Mr. Paul Scott i pan Simon Karugu „Mburu” przybyli o 7.50 rano i po tym, jak im dałem próbki moczu, pan Simon Karugu „Mburu” zapytał [po raz pierwszy w ich wizytach], czy mogę dać im trochę pieniędzy. Nie sprecyzował, ile potrzebują. O 8.11 rano przekazałem im pieniądze za pośrednictwem telefonu pana Simona Karugu „Mburu” za pomocą M-Pesa. Jako oficer policji uznałem za rozsądne wysłanie przez M-Pesę do protokołu. Nie spodziewałem się, że prośba o pieniądze ma coś wspólnego z próbką. W tym czasie nie widziałem pieniędzy jako zachęty lub przekupstwa za nic. Udzieliłem jej w dobrej wierze, myśląc, że mogą im coś potrzebować. Z perspektywy czasu widzę teraz wyraźnie, że pieniądze mają związek z próbką zebraną w tym dniu, a nawet z nieregularnym powiadomieniem z wyprzedzeniem. Pan Simon Karugu „Mburu” potwierdził słownie i słyszalnie otrzymywanie pieniędzy z M-pesa, gdy był posadzony obok pana Paula Scotta.

10. Pozostaję zakłopotany, w jaki sposób moja niewinna próba może okazać się pozytywna w jedynym momencie, kiedy pieniądze zostały mi wymuszone. Nie jest poza moim podejrzeniem, że moja próbka zmieniła się na pozytywną, ponieważ mogłem przekazać mniej pieniędzy, niż się spodziewałem.

11. Po dostarczeniu wymaganego moczu do początkowego naczynia zostawiłem próbkę na stole, na którym siedzieli Paul Scott i Simon karugu „Mburu”, aby udać się do mojej sypialni, by szukać pieniędzy gotówkowych na ich prośbę. Jednak później zdecydowałem się użyć M-Pesa. Kiedy poszedłem do mojej sypialni, aby odebrać gotówkę, zostawiłem próbkę moczu w plastikowym naczyniu w salonie, gdzie jak stwierdzono powyżej, messers Paul Scott i pan Simon Karugu siedzieli z próbkami. M-Pesa została dostarczona, kiedy jeszcze byłam w sypialni.

12. Nie wiem, czy moja próbka została zakłócona, gdy byłem w sypialni.

13. Nie wiem, czy kwota, którą przekazałem, mogła być niższa od kwoty, której ode mnie oczekiwano, i czy spowodowała irytację, która mogła spowodować zanieczyszczenie próbki.

14. Po wyjściu z sypialni przystąpiłem do rozlania mojej próbki moczu na 2 inne pojemniki [próbka „A” i próbka „B”], a następnie zamknięto o 8.20 rano. Obaj oficerowie dopingowi opuścili krótko po zamknięciu próbki o 8.20 rano. one

Wyjechali prawdopodobnie około godziny 8.30.

15. Pieniądze, o które mnie poproszono, zostały przekazane 9 minut [o godzinie 8:11] przed zapieczętowaniem próbek [o godzinie 8.20 rano].

Zostałem poproszony o przyznanie się i otrzymanie nagrody za rolę ambasadora

16. Kiedy po raz pierwszy powiedziano mi, że moja próbka zmieniła się na pozytywną w dniu 3 lutego 2018 r. [4 miesiące po pobraniu próbki w dniu 27 listopada 2017 r.] Byłam bardzo zszokowana. Byłem jednak bardzo pewien, że błąd, o którym mówiłem, że się dopinguje, zostanie odnotowany i będę usunięty. Koszmar trwał nadal. Jednak moja wiara w Boga, moje zaufanie do dobroci ludzkości i moje czyste sumienie nadal mnie podtrzymują. Nie szukam w tej sprawie żadnych łask. Ja tylko tęsknię za uczciwością i sprawiedliwością poza wszelkimi planami, polityką i machinacjami. Nalegam, że jestem niewinny, nawet jeśli jestem porzucony.

17. Powiedziano mi, że proces sprawdzania i oceniania kwestii, czy w mojej próbce były jakieś narkotyki, byłby poufny. Widziałem jedno z odniesień mediów do AIU. Dlatego jestem zaskoczony, że osoby zajmujące się tą kwestią wypuściły ją do głównych mediów i mediów społecznościowych i poddały mnie procesowi mafii z narracją, która miała odzwierciedlać mnie jako winną bez odzwierciedlenia mojej strony tej historii, w tym wszystkich powyższych Wyjaśniłem.

18. Zostałem poproszony o przyznanie się, że dopuściłem do tego, że zostanę ambasadorem I.A.A.F w zakresie antydopingowym. Odmówiłem, ponieważ jest to nie tylko nieprawdziwe, ale również oszustwo. Nie potrzebuję rozgrzeszenia w sprawie zarzutów.

19. Zauważyłem również, że osoby, które cieszyłem się najwyższym szacunkiem, kłamią otwarcie o tym, co zrobili i co zobaczyli. Dotyczy to tego, ile osób przyszło do mojego domu w dniu 27 listopada 2017 r., Otrzymane pieniądze, że nie otrzymałem wcześniej zawiadomienia, o otwartej próbie pozostawionej pod ich opieką, o trzeciej osobie trzymającej pokrywkę na naczyniu próbki, gdzie byłem rano z pobrania próbki itp.]. Inni bardzo niestety stłumili jasne fakty.

20. Modlę się, abym dostąpił korzyści z wątpliwości, nawet gdy jestem wrzucony w tę samotną izolację. Wiem, że niemożliwe jest, aby bronić się przed każdym oskarżającym, który podjął decyzję i który postrzegałby moje protesty jako zwykłe zaprzeczenie. Modlę się jednak, aby wszystkie dobro woli nie spieszyło się do zsumowania negatywnych założeń i osądów o mnie. Jestem poważny, gdy widzę, kim jestem, co reprezentowałem i co reprezentuję. Jednak dla zdeterminowanych, przed Bogiem i przed człowiekiem, jestem niewinny. Nie piłem. Nie pracuję pod ciężarem wstydu dopingu.

ASBEL KIPROP

ORYGINAŁ

MY STATEMENT ASBEL KIPROP

3RD MAY 2018

NOTICE OF SAMPLE COLLECTION

1.    I have noted the main media reports alleging that I have doped. I have also noted social media comments on the allegation. I vehemently deny any doping. I have remained faithful to my anti-doping convictions and I will be the last person to commit such an atrocious un-sports like thing. I recall that in 2016 I supported conviction of people guilty of doping. I have built for myself a clean sports career since 2007 and I cannot throw it away with such an act.

2.    I am reluctantly responding to the main media and social media comments for lack of choice. The allegations are still under investigation and inquiry and I wish the comments could have awaited its finalization. I however note the overwhelming interest from all and sundry to know my reaction to the allegation. I also note that if I do not react persons of less than good will might treat it as true, and pass judgment.

3.    On 26th November 2017 I was notified by way of telephone call from an anti-doping agent, Mr. Simon Karugu “Mburu” to be available for doping test on 27th November 2017 at my disclosed whereabouts, by then Iten. I availed myself. Messers Paul Scott and Simon Karugu “Mburu” came into the house alone being Doping Control Officers. I know them from previous samplings. They arrived when I was still sleeping at 7.50am to collect the urine sample, and left slightly past 8.20am after the urine sample was sealed. I declared my flu medication when the sample was being taken. I was in the house with a house-mate, a Mr. Kevin.

4.    It is to be noted that under World Anti-Doping Rules I was not supposed to be given notice of the intended visit to collect the sample, especially where the test is “out of competition” like this one.

5.    The sample was collected when I was not in any competition. This sampling is called “out-of-competition”. My next and planned competition was to be on 4th May 2018 in Doha Qatar.

6.    If I had wanted to dope then it would be less than clever to dope 7 months (in November 2017) long before my planned competition [in May 2018], when I would need the boost.

7.    Further if I had any dope substance in my system then I would not make myself available for the sampling on 27th November 2017 having been given notice on 26th November 2017 of the intended visit for the sample collection. I could choose to miss the collection without any consequences. Consequences for missing sampling meeting arise only after missing 3 times. I had not missed previously.

8.    I am told EPO is put into the body using injection. The last time I had an injection was in 2014 when I was given a yellow fever vaccination before travelling to Bahamas for a competition.

Monetary extortion

9.    After the Doping Control Officers [Mr. Paul Scott and Mr. Simon Karugu “Mburu”] arrived at 7.50am, and after I had given them the urine sample Mr. Simon Karugu “Mburu” asked [for the first time in their visits] if I could give them some money. He did not specify how much they needed. At 8.11am I forwarded to them money through Mr. Simon Karugu “Mburu”’s phone using M-Pesa. As a police officer I found it wise to send by M-Pesa for record. I did not at the time expect that the request for the money had anything to do with the sample. At that time I did not see the money as inducement or bribe for anything. I gave it in good faith thinking they may have some need known to them.  In retrospect I now clearly see the money as having a relation with the sample collected on that date, and even the irregular advance notice I was given. Mr. Simon Karugu “Mburu” acknowledged verbally and audibly receiving the M-pesa money while he was seated next to Mr. Paul Scott.

10.    I remain perplexed on how my innocent sample could turn positive on the only time when money was extorted from me. It is not beyond my suspicion that my sample turned positive because I might have remitted less money than I was expected to remit.

11.    After I had supplied the required urine into initial vessel I left the sample on the table where Paul Scott and Simon karugu “Mburu” were seated to go to my bedroom to look for cash money upon their request. However I subsequently decided to use M-Pesa. When I went to my bedroom to collect the cash I left the urine sample, in the plastic vessel in the sitting room, where as stated above, messers Paul Scott and Mr. Simon Karugu were seated with the samples. The M-Pesa was delivered when I was still at the bedroom.

12.    I don’t know if my sample was interfered with while I was at the bedroom.

13.    I don’t know if the amount I remitted could have been less than what was expected from me, and if it caused annoyance that may have resulted in the contamination of the sample.

14.    After i came out of the bedroom proceeded to spilt my urine sample into 2 other containers [sample “A” and sample “B”] then sealed at 8.20am. Both Doping Officers left shortly after sealing the sample at 8.20am. They left probably around 8.30am.

15.    The money I was asked for was remitted 9 minutes [at 8.11am] before the samples were sealed [at 8.20am].

I have been asked to admit and be rewarded with ambassadorial role

16.    When I was told for the 1st time that my sample turned positive on 3rd February 2018 [4 months after sample collection on 27th November 2017] I was extremely shocked. I was however very confident the mistake alleging I doped would be noted and I would be cleared. The nightmare has continued. However my faith in God, my trust in the goodness of humanity, and my clear conscience continue to sustain me. I do not seek any favors on the matter. I only yearn for fairness and justice beyond all schemes, politics, and machinations. I insist I am innocent even if I am forsaken.

17.    I was told the process of investigation and evaluating the question of whether or not there was any dope in my sample would be confidential. I have seen one of the media outlet’s reference to AIU. I am therefore surprised at how the handlers of the issue have let it out to the main media and social media and to subject me to mob trial with a narrative designed to reflect me as guilty without my side of the story being reflected including all the above I have explained.

18.    I have been asked to admit that I doped so that I would be made an ambassador of I.A.A.F on anti-doping. I have refused, as this is not only untrue but also a fraud. I do not need absolution on the allegations.

19.    I have also noted individuals I held in the highest esteem lie outrightly about what they did and what they saw. This includes as to [how many people came into my house on 27th November 2017, the money received, that I was not given advance notice, about the open sample left in their care, about a 3rd party holding the lid to the sample’s vessel, where I was in the morning of the collection of the sample etc]. Others have suppressed clear facts very unfortunately.

20.    I pray to be given the benefit of doubt even as I am cast into this lonely isolation. I know it may be impossible to defend myself from any accuser who has made up his mind and who would view my protestations as a mere denial. I however pray that all and sundry of good-will do not hasten to summarily make negative assumptions and judgment about me. I grave to be seen for who I am, what I have stood for and what I represent. However for the determined, before God and before man, I am innocent. I did not dope. I do not labour under the weight of the shame of doping.

ASBEL KIPROP

Cc:
Kigen Katwa K.J- Please note.

Możliwość komentowania została wyłączona.