New Balance 1080v12
 
1 września 2008 Redakcja Bieganie.pl Sport

Jak pozyskiwać środki finansowe na UKS


UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Prościej ujmując – to, co robią kluby i organizacje
sportowe – należy do głównych zadań własnych samorządów
lokalnych.

Stąd działalność klubów
sportowych winna być przynajmniej w części finansowana z budżetu
gminy lub województwa.


Każdy klub może starać się o środki finansowe:

1) we własnej Gminie (Urząd Miasta,
Urząd Gminy)

2) w Urzędzie Wojewódzkim –
w ramach corocznego konkursu grantowego
3) w Ministerstwie Sportu – w
ramach różnorodnych programów ogłaszanych przez
ministerstwo.

Szczegółowe informacje
dotyczące trybu przyznawania dotacji na UPOWSZECHNIANIE KULTURY
FIZYCZNEJ odnaleźć trzeba we własnym urzędzie gminy lub na jego
stronach internetowych – w każdej gminie wygląda to nieco
inaczej.

Zasadą jest jednak, że trzeba
przygotować wniosek lub ofertę, wg. określonego przez gminę
wzoru, zawierającą opis zadania, na które chce się otrzymać
dofinansowanie (np. – prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży
w zakresie lekkiej atletyki), wraz z kosztorysem, w którym
deklaruje się wysokość wkładu własnego (może to być wkład
finansowy, rzeczowy, wolontariat) oraz określa się wysokość
oczekiwanego dofinansowania.

Krok po kroku wygląda to tak:

1) We własnym urzędzie gminy
pytamy, w jaki sposób możemy wnioskować o przyznanie
klubowi dotacji na działalność sportową – otrzymujemy
formularz lub instrukcję wraz z podaniem terminu złożenia.

2) Składamy wypełniony wniosek wraz
z kompletem dokumentów potwierdzających status prawny Klubu
(wpis do ewidencji, NIP, REGON, statut)

3) Jeżeli zostają nam przyznane
środki, podpisujemy z Urzędem Gminy umowę, a wnioskowaną dotację
otrzymujemy na rachunek bankowy.

4) Przekazane pieniądze wydajemy
zgodnie z przeznaczeniem opisanym we wniosku, ewidencjonujemy je
zgodnie z zasadami księgowymi i na koniec roku składamy
rozliczenie merytoryczne oraz finansowe do Urzędu Gminy. Jeżeli
wszystko poszło dobrze, możemy ponownie występować o dotację na
następny rok.

5) Środki na upowszechnianie kultury
fizycznej przekazywane są na cały rok kalendarzowy. W zależności
od sprawności naszego własnego urzędu możemy je otrzymywać już
w styczniu, ale często bywa tak, że pojawiają się dopiero w
marcu-kwietniu.

Każda gmina samodzielnie określa
zakres zadań, które zamierza dofinansowywać. Często jest
to nie tylko UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, ale również
dofinansowanie pojedynczych imprez sportowych i rekreacyjnych,
organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
indywidualne stypendia sportowe.

Województwo Małopolskie wspiera
programowo działania z zakresu UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ –
czyli działalność sportową i rekreacyjną o charakterze ciągłym,
ale także pojedyncze imprezy sportowe. Tu o dotacje występuje się
w oparciu o specjalny formularz dostępny w Urzędzie Wojewódzkim.

Uwaga – wnioski składa się w
określonych przez Urząd terminach!

Trzeba wiedzieć, że gmina może
przeznaczać pieniądze tylko na własnych mieszkańców i
jeżeli mamy w swoim klubie dzieci lub młodzież z różnych
gmin – lepiej wystąpić o dotację ze środków województwa.

Trzeba też pamiętać, że na jedno
zadanie nie można jednocześnie otrzymać środków z gminy i
z województwa.