18 lipca 2008 Redakcja Bieganie.pl Sport

iNFORMACJE


flora2.gif

Organizatorem biegu jest Fundacja "Maraton
Warszawski".

www.maratonwarszawski.com, e-mail:
info@maratonwarszawski.com.


TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 28 września 2008 r. po ulicach
Warszawy.

Start maratonu nastąpi o godzinie 9.00 z ul. Krakowskie
Przedmieście.

Długość trasy: 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA i IAAF.

Wyłączenie z ruchu dotyczy również rowerów i rolek.


LIMIT CZASU

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin.

Zawodnicy, którzy na półmetku 30. Flora Maratonu
Warszawskiego osiągną czas powyżej 3 godz. zobowiązani są do przerwania biegu i
zejścia z trasy biegu. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.
15.00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do
mety pojazdem z napisem KONIEC MARATONU.


PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę
będą rozmieszczone co 5 kilometrów począwszy od 15 km. Punkt na 5 km będzie
zaopatrzony wyłącznie w wodę. Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę i gąbki
będą znajdowały się co 2.5 km, począwszy od 7.5 km.

Na trasie maratonu na 10, 21 oraz 30 km będą znajdowały się
punkty kontrolne pomiaru czasu.

Na trasie 30. Flora Maratonu Warszawskiego nie będzie
punktów z odżywkami własnymi zawodników.


UCZESTNICTWO

W 30. Flora Maratonie Warszawskim prawo startu mają
wyłącznie osoby, które najpóźniej dnia 28 września 2008 roku ukończą 18 lat.

Wszyscy zawodnicy startujący w 30. Flora Maratonie
Warszawskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów. Biuro będzie czynne w
następujących porach: 26 września w godzinach 12:00 – 22:00, 27 września w
godzinach 12:00 – 22:00 28 września w godzinach 6:00 – 8:30. Adres biura:
budynek Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego ul. Dobra 56/66 .

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument
tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz
dowód wniesienia opłaty startowej.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie
przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim lub złożenie podpisu pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu maratońskim.


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej www.maratonwarszawski.com oraz listownie na
kartach zgłoszenia 30. Flora Maratonu Warszawskiego (dopuszczalne są
kserokopie).

Zgłoszenia listowne przyjmowane są wyłącznie do dnia 31
sierpnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego). Po tym terminie zgłoszenie
będzie uznawane za nieważne i będzie go można dokonać tylko i wyłącznie za
pośrednictwem oficjalnej strony internetowej maratonu lub w biurze zawodów w
dniach 26-28 września 2008.

Zgłoszenia online zostaną zawieszone 24 września 2008 roku.
Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów 30. Flora
Maratonu Warszawskiego.


KLASYFIKACJE

Podczas 30. Flora Maratonu Warszawskiego prowadzone będą
następujące klasyfikacje:

klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,

klasyfikacje wiekowe: -30, -40, -50, -60, -70 oraz +70 K i
M,

klasyfikacja drużynowa (klasyfikację reguluje odrębny
regulamin).

Dodatkowo prowadzone będą:

klasyfikacja Dziennikarzy (klasyfikacja indywidualna kobiet
i mężczyzn),

klasyfikacja Bankowców (klasyfikacja indywidualna kobiet i
mężczyzn),

klasyfikacja dla osób niewidomych i niedowidzących – VI
Memoriał im. Waldemara Kikolskiego w Maratonie,

oraz klasyfikacja Mistrzostw Wojska Polskiego.


OPŁATY

Każdy uczestnik 30. Flora Maratonu Warszawskiego ponosi
koszty opłaty startowej oraz częściowy koszt pomiaru czasu. Koszt pomiaru czasu
wynosi 10 zł i musi być opłacony razem z opłatą startową. Za pomiar czasu nie
będzie pobierana dodatkowa opłata ani kaucja.

Do dnia 30 kwietnia 2008 r. wpisowe wynosi 50 zł; do dnia 31
sierpnia 2008 r. wpisowe wynosi 60 zł; po 1 września wpisowe wynosi 85 zł. W
przypadku uiszczania opłaty startowej w Biurze Zawodów wysokość wpisowego
wynosi 110 zł. Pomiar czasu podczas 30. Flora Maratonu

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: BGŻ Integrum S.A. w
Warszawie 52 2030 0045 1110 0000 0014 3020. Płatności można także dokonać
bezpośrednio ze strony www.maratonwarszawski.com za pośrednictwem systemu
Polcard (płatność kartą).

Uwaga: kwoty podane w punkcie 1. paragraf IX dotyczą:
obywateli Polski, państw-członków WNP, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Czech,
Węgier, Bułgarii, Rumunii, Albanii i krajów byłej Jugosławii oraz cudzoziemców
zamieszkujących w Polsce i legitymujących się kartą stałego pobytu. Pozostałych
zawodników obowiązują stawki odpowiednio: 30 euro (do 30 kwietnia 2008), 40
euro (do 31 sierpnia 2008), 60 (po 31 sierpnia 2008) oraz 80 euro (w przypadku uiszczania opłaty w biurze
zawodów).

Prawo bezpłatnego startu mają: zawodnicy, którzy ukończyli
29 Maratonów Warszawskich/Pokoju, zawodniczki i zawodnicy urodzeni w roku 1943
lub wcześniej, żołnierze będący uczestnikami Mistrzostw Wojska Polskiego,
zwycięzcy Maratonów Pokoju i Maratonów Warszawskich oraz osoby zaproszone przez
Dyrektora Maratonu.

Uwaga: zwolnienie z opłaty startowej przysługuje jedynie
osobom, które nadeślą zgłoszenie startowe do dnia 31 sierpnia 2008. Po upływie
tego terminu wszystkie zgłaszające się osoby obowiązują wielkości wpisowego
podane w p. 1.

Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru
startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.maratonwarszawski.com.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości
przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika. Nie ma możliwości
przeniesienia raz wniesionej opłaty na inną imprezę organizowaną przez Fundację
"Maraton Warszawski".


NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Od lutego na stronie www.maratonwarszawski.com będzie
dostępna specjalna oferta hotelowa dla uczestników Flora Maratonu
Warszawskiego. Z oferty można korzystać wyłącznie za pośrednictwem strony
www.maratonwarszawski.com.

Wszystkim chętnym, którzy na formularzu zgłoszeniowym 30.
Flora Maratonu Warszawskiego zaznaczą rezerwację noclegu, organizator zapewnia
bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej przy ul. Solec w nocy z 27 na 28
września (noc przed biegiem). Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów.
Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg od godziny 18:00 do 22:00 za okazaniem
numeru startowego. Uwaga! Zgłoszenie z zaznaczoną rezerwacją musi dotrzeć do
organizatora najpóźniej do 31 sierpnia 2008.

Pasta Party będzie się odbywać 27 września. Opłata za udział
w Pasta Party jest zawarta w opłacie startowej.

Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają posiłek
regeneracyjny.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe
przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Zasłanianie numeru startowego
w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

Przebywanie na trasie 30. Flora Maratonu Warszawskiego bez
ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru
startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu.

Uczestnicy 30. Flora Maratonu Warszawskiego na podstawie
specjalnej karty uczestnictwa (otrzymanej od organizatora) zyskują prawo do
nabycia biletu PKP z ulgą w stosunku do ceny biletu normalnego na przejazd do
Warszawy i wyjazd z Warszawy do miejsca zamieszkania (miejsca wystawienia
biletu na przyjazd). Warunkiem otrzymania od organizatora karty uczestnictwa
jest nadesłanie w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r. zaadresowanej koperty
zwrotnej z naklejonym znaczkiem pocztowym na adres Organizatora. Realizacja
tego punktu zależy od aktualnej polityki PKP.

Wszyscy uczestnicy 30. Flora Maratonu Warszawskiego będą
mogli skorzystać z bezpłatnego masażu w Biurze Zawodów.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie 30.
Flora Maratonu Warszawskiego.

Dyplom za ukończenie 30. Flora Maratonu Warszawskiego do
samodzielnego wydrukowania znajdzie się na stronie www.maratonwarszawski.com w
ciągu 14 dni od zakończenia maratonu.

Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola
antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie
poddać.

Depozyty – zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek
oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie
wyznaczonym miejscu przy biurze zawodów. Worek można odebrać tylko na podstawie
numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego,
Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną
osobę.

Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z
szatni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z szatni i
prysznica.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu
przysługuje wyłącznie organizatorowi 30. Flora Maratonu Warszawskiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.