15 kwietnia 2014 Redakcja Bieganie.pl Sport

Zapisz się na Piaseczyńską Milę Konstytucyjną


Bez_nazwy_2.png


Trwają zapisy do Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej. Impreza odbędzie się 4 maja (niedziela) w Piasecznie.

Zgłoszenia pod adresem: http://www.online.datasport.pl/zapisy/

Regulamin
I. ORGANIZATORZY
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja”
II. CEL IMPREZY
Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
Integracja środowiska
Popularyzacja rekreacji ruchowej jako formy czynnego wypoczynku
III. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno – p. Zdzisław Lis
IV TERMIN I MIEJSCE
Impreza odbędzie się dnia 4 maja 2014 (niedziela) zgodnie z programem:
09:30-11:30 weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń
11:00 otwarcie imprezy
11:15 Bieg Przedszkolaków: dystans (ok. 100 m )
11:30 Bieg dzieci kl. I-III SP.;dystans( ok. 400 m)
11:45 Bieg dzieci kl. IV-VI SP.;dystans (ok. 800 m)
12:00 Bieg Główny open kobiet i mężczyzn ;dyst.:1 mila(1609m)
13:00 podsumowanie wyników, wręczenie nagród
14:00 zamknięcie imprezy.
Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie Przystanku Kultura (sala na I piętrze).
Trasa przebiegać będzie ulicami: Kościuszki–start- Rynek -Kościuszki -Nadarzyńska–
Sierakowskiego –Rynek meta (bieg główny dwie pętle)
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu mają dzieci, młodzież szkolna, dorośli oraz niepełnosprawni bez ograniczeń wiekowych po podpisaniu oświadczenia o odpowiedzialności.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
Uwaga! Limit uczestników – kobiet i mężczyzn w biegach głównych wynosi łącznie 200 osób.
Uwaga! limit uczestników w biegach dziecięcych wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem imprezy i mapą trasy biegu.
Decyzje obsługi medycznej dotyczące udziału w biegu są ostateczne i niezmienne.
VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Za miejsca I–III: puchary i nagrody rzeczowe
Nagradzane Kategorie w Biegu Głównym K i M
Gimnazjum ur.1998-2000 r.
Szkoły średnie ur. 1995-1997 r
Senior ur. 1975-1994 r
Masters ur. 1974 i starsi
Samorządowcy oraz pracownicy gminy.
Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie
VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.datasport.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, klub.
Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 21 kwietnia 2014 r. UWAGA !!! Przy zgłoszeniu i wpłacie po dniu 21.04.2014 r r oraz w dniu biegu w biurze zawodów opłata wynosi 30,00 zł dzieci 20,00 zł
W dniu 4 maja dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów.
W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 200 miejsc – Bieg Główny zapisy zostaną zamknięte.
W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 200 miejsc w biegach dziecięcych zapisy zostaną zamknięte.
VIII. OPŁATY
Opłata startowa za udział w biegu głównym wynosi 20 zł.(w dniu biegu 30,00 zł- tylko w przypadku wolnych miejsc)
Opłata startowa za udział w biegach dziecięcych 10 zł.(w dniu biegu 20,00 zł- tylko w przypadku wolnych miejsc)
Opłatę można zrealizować na stronie www.datasport.pl przy rejestracji do biegu, wybierając opcję „zapłać” lub na konto organizatora:
Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe Kondycja
z podaniem imienia i nazwiska z dopiskiem „Piaseczyńska Mila”
Millenium Bank 46 1160 2202 0000 0001 2959 5565
Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu; w przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 21 kwietnia 2014 konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać „opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: medal, numer startowy z wbudowanym chipem wraz z czterema agrafkami, woda lub napój, poczęstunek
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników „14 Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej“ będą przetwarzane w celach przeprowadzenia „14 Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej“, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
Dane osobowe uczestników „14 Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej“ będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w „14 Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej“ obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w „14 Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej“ Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora
Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje dotyczące spraw związanych z „14 Piaseczyńską Milą Konstytucyjną“ należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres:Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe kondycja Żabieniec ul.Leśna 33, z dopiskiem „14 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna“ – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
Reklamacje dotyczące „14 Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej“ Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących „14 Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej“ będzie ostateczna.

XI. SPRAWY RÓŻNE
Wszystkich uczestników „14 Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej“ obowiązuje niniejszy regulamin.
Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji.
Organizator zapewnia uczestnikom imprezy :ubezpieczenie OC, opiekę medyczną, wodę mineralną .
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz bieżących komunikatów i poleceń Organizatora.
Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZLA.
Zawody sędziują licencjonowani sędziowie PZLA w oparciu o elektroniczny system pomiaru czasu.
Za rzeczy zaginione a pozostawione bez należytej opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Materiały organizacyjne dostępne będą, dla zainteresowanych, w dniu imprezy,
Osobami odpowiedzialnymi za przebieg i zabezpieczenie imprezy są:
Wiesław Paradowski Stowarzyszenie Kondycja tel.608 320 626
Renata Paradowska Stowarzyszenie Kondycja tel.604 466 206
O interpretacji niniejszego regulaminu oraz w sprawach w nim nie ujętych decyduje Organizator.