6 sierpnia 2013 Redakcja Bieganie.pl Sport

II Charytatywny Półmaraton Podlaski


7 września 2013 roku serdecznie zapraszamy do Nowej Woli, gdzie o godzinie 11:00, sprzed budynku Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, wystartuje II Charytatywny Półmaraton Podlaski. 

Głównym celem zawodów będzie pomoc finansowa dla Hospicjum Onkologicznego w podlaskiej wsi Nowa Wola. Trasa blisko 22-kilometrowego biegu prowadzić będzie przez malownicze zakątki gminy Michałowo. 

Poniżej formularz rejestracyjny. Przed rejestracją organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminem biegu (ten dostępny jest poniżej).
Mapka biegu (dwie pętle głównie asfalt i ok. 2 km drogi szutrowej w pętli):

lepsza_mapka.png

Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Gminy Michałowo, pan Marek Nazarko.

Po biegu organizatorzy zapraszamy zawodników i kibiców na poczęstunek, basen w Michałowie, a także na coroczną imprezę w Michałowie – Święto Grzyba.

* * *

REGULAMIN II CHARYTATYWNEGO PÓŁMARATONU PODLASKIEGO
7 WRZEŚNIA 2013 r.
I PATRONAT  I ORGANIZATORZY
1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Michałowo.
2. Organizatorem biegu jest Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli 89 gm. Michałowo
Biuro Organizacyjne I Charytatywnego Półmaratonu Podlaskiego znajduje się w siedzibie Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego w  Nowej Woli 89, 16-050 Michałowo.
II CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2. Pomoc finansowa dla Hospicjum Onkologicznego oraz przedstawienie walorów propagujących Zdrowie i Życie, propagowanie idei wolontariatu.
III TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 07 września, 2013 r.(sobota) na terenie gminy Michałowo.
2. Start nastąpi o godz. 11:00 sprzed budynku Fundacji w Nowej Woli.
3. Dojazd uczestników na miejsce startu we własnym zakresie.
4. Trasa liczy 21,890 km.
5. Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 21.
6. Na trasie będą przygotowane punkty z wodą mineralną oraz napojami izotonicznymi oraz punkty odżywcze.
7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3:00 h.
8. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godz. 14:00 zobowiązani są do przerwania biegu i dojścia w okolicę linii mety/startu.
9. Organizator zapewnia pomoc medyczną w czasie trwania imprezy.
IV UCZESTNICTWO
1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich biegaczy którzy:
– zgłosili swój start,
– uiścili opłatę startową, (przelew internetowy lub przelew pocztowy)
– najpóźniej do dnia 6 wrzesnia 2013 r. ukończą 18 lat,
– posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz o zdolności do udziału w biegu długodystansowym/półmaratonie na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów).
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w  Biurze Zawodów zlokalizowanym w budynku Fundacji w dniu startu – 07.09.2013 r. w godz. 7:30 – 10:30.
4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
V ZGŁOSZENIA
1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego od 01.07.2012. do 06.09.2013 r.
2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej: Minimum 90 PLN – w terminie 7 dni od zgłoszenia.
Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: Podlaskie Hospicjum Onkologiczne:   
52 8060 0004 0551 0139 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Oddział w Michałowie
z dopiskiem – „opłata startowa II Charytatywny Półmaraton Podlaski ” oraz podaniem imienia i nazwiska osoby startującej.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Po dokonaniu opłaty startowej zawodnik zostanie umieszczony na liście uczestników II Charytatywnego Półmaratonu Podlaskiego.
4. Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej.
5. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.
6. Opłata startowa obejmuje: numer startowy i koszulkę okolicznościową, napoje na trasie i na mecie biegu, pamiątkowy medal po ukończonym biegu oraz worek opisany zgodnie z numerem startowym. Do worka zawodnik składa rzeczy osobiste w depozycie znajdującym się na terenie budynku Fundacji.
Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora z odpowiedzialności za przechowywane rzeczy.
VI KLASYFIKACJE
1. Prowadzona będzie klasyfikacja:
– generalna mężczyzn,
– generalna kobiet,
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w Półmaratonie, a w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy nie mogą oni wnosić żadnych roszczeń w stosunku do  Organizatorów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok  Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

* * *

Poniżej relacja filmowa z pierwszej edycji biegu