13 czerwca 2012 Redakcja Bieganie.pl Sport

I Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski w maratonie


1druzynowemistzrostwapolski


Organizatorzy 34. Maratonu Warszawskiego, Fundacja „Maraton Warszawski”, zapraszają na I Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski w maratonie. Ostatnia niedziela września będzie z pewnością świętem biegowym – podczas corocznego maratonu odbędą się także pierwsze mistrzostwa drużynowe na tym królewskim dystansie.A więc zespoły – czas rozpocząć przygotowania do startu!

Tegoroczny Maraton Warszawski będzie wyjątkowym wydarzeniem sportowym. Zlokalizowanie mety maratonu na płycie Stadionu Narodowego w połączeniu ze niezwykle malowniczą i szybką trasą sprawia, że wydarzenie to będzie wielkim świętem biegania. Świętem na miarę pierwszego Maratonu Pokoju, który stał się celem polskich biegaczy-amatorów ponad trzydzieści lat temu.

Z okazji tego niezwykłego wydarzenia, które zgromadzi na starcie ok. 8 tysięcy biegaczy z całej Polski i ze świata, zapraszamy Was do udziału w I Otwartych Drużynowych Mistrzostwach Polski w maratonie. Chcemy bowiem, aby 30 września 2012 na starcie Maratonu Warszawskiego znalazło się nie tylko 8 tysięcy biegaczy, ale i kilkadziesiąt polskich klubów i drużyn biegowych, którzy tego dnia po raz pierwszy wyłonią spośród siebie najlepszych.

Drużyny – do zobaczenia na starcie 30 września!

Regulamin I Otwartych Drużynowych Mistrzostw Polski w maratonie

1. Udział w Otwartych Drużynowych Mistrzostwach Polski mogą brać udział:

a) kluby sportowe posiadające osobowość prawną – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich członkami;

b) grupy biegowe posiadające osobowość prawną – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich członkami;

c) grupy biegowe nieposiadające osobowości prawnej, ale prowadzącej regularną działalność na polu biegania (np. wspólne treningi, organizacja imprez biegowych, itp.) oraz występujące wcześniej pod wspólną nazwą na innych imprezach biegowych – mogą je reprezentować wyłącznie osoby występujące wcześniej regularnie (minimum 3-krotnie) w ich barwach;

d) reprezentacje firm i instytucji – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich pracownikami.

2. Drużyna składa się z minimum 5 osób w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

3. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:

* zgłasza zespół do udziału w Drużynowych Mistrzostwach Polski,
* decyduje o składzie drużyny,
* występuje w imieniu drużyny,
* kontaktuje się z organizatorami biegu.

4. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 5 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 5 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.

5. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.

6. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz lata urodzenia i numery startowe zawodników) na załączonym formularzu na adres kontakt@maratonwarszawski.com. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 14 września 2012 roku. Po 14 września jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe.

Pobierz formularz zgłoszeniowy (xls) >>>

Nadesłanie formularza zgłoszeniowego przez kapitana jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłaszana przez niego drużyna spełnia jedno z kryteriów zawartych w punkcie 1. Regulaminu.

7. Kapitan drużyny jest zobowiązany do poinformowania organizatorów o wszelkich okolicznościach zaistniałych od momentu zgłoszenia drużyny do 30 września, sprawiających, że drużyna przestała spełniać warunki z punktu 1. regulaminu.

8. Kapitan drużyny oświadcza, że wszystkie osoby zgłoszone do rywalizacji wyraziły zgodę na reprezentowanie drużyny w Mistrzostwach.

9. Weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełniania wymogów z punktu 1 regulaminu dokonuje 3-osobowa Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące.

10. Organizator ma prawo wystąpić do kapitana zgłoszonej drużyny o przedstawienie dokumentacji poświadczającej, że drużyna spełnia warunki z punktu 1. Regulaminu. Nie przedstawienie dokumentacji skutkuje nie uwzględnieniem drużyny w rywalizacji.

11. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.

12. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 34. Maratonu Warszawskiego.