new balance 880
 
26 marca 2012 Redakcja Bieganie.pl Lifestyle

Say No! to Doping


sayno

Serdecznie zapraszamy na inaugurację kampanii antydopingowej  Say No! to Doping, która odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2012 r. o godzinie 12.00 w Siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie. Zakończenie inauguracji planowane jest na godz. 13.00

Kampania antydopingowa Say No! to Doping to przedsięwzięcie o charakterze globalnym, skierowane przede wszystkim do młodych zawodników. Pomysłodawcą kampanii jest Światowa Agencja Antydopingowa, która przygotowuje i rozpowszechnia materiały graficzne oraz informacyjne niezbędne do jej właściwego przeprowadzenia w różnych krajach.

Cele kampanii:

•    Kreowanie nowego pokolenia zawodników o ukształtowanej postawie antydopingowej.
•    Kreowanie pozytywnych postaw życiowych.
•   Zwiększenie zainteresowania opinii publicznej zagadnieniami związanymi z walką z dopingiem w sporcie.
•    Zwrócenie uwagi na wagę programów edukacyjnych.

Podczas otwarcia przewidziana jest konferencja prasowa wraz z emisją spotu promującego kampanię, przedstawienie ambasadorów kampanii oraz prezentacja gadżetów. Ponadto zostanie zaprezentowany nowy program e-learningowy Couch True przygotowany przez Akademię Trenerską Instytutu Sportu, Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz Światową Agencję Antydopingową.

Patronami kampanii są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski oraz Instytut Sportu. Organizatorem jest Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Nie bądź bierny, Powiedz NIE! dopingowi. Razem możemy więcej.

***

Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012…tuż, tuż, czyli walka z dopingiem jak nigdy dotąd!.

Igrzyska Olimpijskie w Londynie powoli się zbliżają i Komitet Organizacyjny Imprezy systematycznie prezentuje areny, które są już gotowe na rozpoczęcie rywalizacji sportowej. W styczniu zaprezentowano infrastrukturę niezbędną do zrealizowania  programu badań antydopingowych w okresie trwania Igrzysk.

Laboratorium antydopingowe zlokalizowane w Harlow (Essex), posiadające akredytację Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), przeprowadzi rekordową liczbę 6,250 testów (w tym 1250 na Igrzyskach Paraolimpijskich) w trakcie trwania zawodów. Aparatura używana do badań została dostarczona przez firmę farmaceutyczną GlaxoSmithKline i będzie obsługiwana przez ekspertów antydopingowych z Kings College London oraz innych naukowców z całego świata.

Całość procesu związanego z wykonywaniem testów antydopingowych przeprowadzana będzie przy pomocy wykwalifikowanego  personelu liczącego ponad 1000 osób, kierowanego przez profesora Davida Cowana z The Drug Control Centre at Kings College London. Laboratorium będzie pracowało non stop przez 24 godziny dziennie przez cały okres trwania Igrzysk Olimpijskich. Ponadto, będzie najlepiej technicznie wyposażoną tego rodzaju placówką w historii Igrzysk, a firma ją wyposażająca w bardzo „czuły” sprzęt analityczny wydatkowała na ten cel kwotę około 20 milinów funtów.

O rozmachu przygotowań do przeprowadzania badań antydopingowych podczas Igrzysk świadczy również wielkość laboratorium równa powierzchni 7 kortów tenisowych.  To wszystko pozwoli na przeprowadzenie testów na każdym z medalistów olimpijskich oraz na połowie wszystkich uczestników Igrzysk. Imponujące będzie również tempo otrzymywania wyników analiz laboratoryjnych pobranych od zawodników próbek.

W przypadku próbek negatywnych będą to 24 godziny, próbek pozytywnych 48 godzin a analiz na obecność EPO 72 godziny. Aby całość postępowania kontrolnego mogła odbywać się w sposób sprawny i na każdym etapie przewidywalny Międzynarodowy Komitet Olimpijski w porozumieniu ze Światową Agencja Antydopingową (WADA) i Komitetem Organizacyjnym (LOCOG), jak zawsze przed kolejnymi Igrzyskami, przygotował specjalne wymagania obowiązujące w trakcie rywalizacji olimpijskiej określane jako „Anti Doping Rules applicable to the Games of the XXX Olympiad, London 2012”. Będą one obowiązywać w ściśle określonym terminie czyli od momentu  otwarcia wioski olimpijskiej (16.07.2012), aż do dnia ceremonii zamknięcia Igrzysk (12.08.2012). Przepisy te informują w sposób szczególny, że:

1.  Złamaniem przepisów antydopingowych jest posiadanie przez zawodnika substancji zabronionej lub metody zabronionej, chyba że jest to wynikiem przyznanego pozwolenia w ramach wyłączeń terapeutycznych (TUE)  lub innego udokumentowanego uzasadnienia.

2.    Złamaniem przepisów antydopingowych jest posiadanie substancji zabronionej lub metody zabronionej przez personel pomocniczy związany z zawodnikiem w trakcie zawodów i treningu. Nie obejmuje to sytuacji gdy zawodnikowi przyznano zgodę w ramach wyłączenia dla celów terapeutycznych (TUE) lub w innym uzasadnionym przypadku.

3.    Każdy narodowy komitet olimpijski jest odpowiedzialny za to żeby wszystkie osoby delegowane do udziału w Igrzyskach, w tym zawodnicy, znali Listę Substancji i Metod Zabronionych. Niewiedza w tym zakresie nie będzie stanowić żadnego usprawiedliwienia.

4.    Zawodnicy z udokumentowaną jednostką chorobową wymagającą użycia substancji zabronionej lub metody zabronionej muszą uzyskać wyłączenie dla celów terapeutycznych (TUE).

5.    Zawodnicy, którym przyznano TUE są zobligowani do zawiadomienia o tym fakcie właściwe organizacje antydopingowe. Wymaga się również aby nie później niż do 16.07.2012 roku światowe federacje sportowe i inne organizacje antydopingowe zawiadomiły narodowy komitet olimpijski, Światową Agencję Antydopingową, Komitet Medyczny MKOL o przyznaniu TUE określonemu zawodnikowi.

6.    Komisja Medyczna MKOL powoła specjalny Komitet ds. Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych, aby mógł on oceniać przyznane TUE i rozważać nowe wnioski o jego przyznanie. Dla tych zawodników którzy aplikować będą o nowe TUE decyzja tego Komitetu będzie miała charakter ostateczny i obowiązywać będzie tylko w okresie trwania Igrzysk Olimpijskich (16.07 – 12.08 2012 rok). Wszystkie TUE z wyjątkiem specjalnych okoliczności powinny być przesyłane, zarządzane i weryfikowane za pośrednictwem systemu ADAMS.

7.    W trakcie Igrzysk Olimpijskich tylko MKOL jest odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli antydopingowych w okresie ich trwania  (16.07 – 12.08.2012 roku),i może przy tym współpracować z  innymi właściwymi organizacjami, w tym WADA. W czasie trwania Igrzysk wszyscy uczestnicy muszą być dostępni do nie zapowiedzianych badań antydopingowych o każdej porze i miejscu.

8.    Narodowy komitet olimpijski jest odpowiedzialny za to by każdy zawodnik występujący w Igrzyskach dostarczy do MKOL dane o miejscu i czasie swojego pobytu w okresie trwania Igrzysk (16.07 – 12.08.2012 rok).

9.     Narodowy komitet olimpijski dostarczy MKOL w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia Igrzysk  (16.07 – 12.08.2012 rok) pisemne potwierdzenie z narodowej agencji antydopingowej o włączeniu zawodników, wyjeżdżających na Igrzyska, do zrejestrowanej grupy zawodników (Registered Testing Pool).

10.      MKOL w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym Igrzysk i międzynarodowymi federacjami sportowymi określi liczbę testów antydopingowych przeprowadzanych w trakcie imprezy (16.07 – 12.08.2012 rok).

11.      Znaczącą liczbę badań antydopingowych stanowić będą testy „celowane” a pozostałe będą wynikiem wyboru zawodnika przez losowanie.

Chcemy podkreślić, iż bardzo ważne jest aby zapoznać się z tymi informacjami na długo przed wyjazdem na Igrzyska, gdyż doświadczenie pokazuje, że w gorącym okresie przygotowań do najważniejszego startu czterolecia aspekty antydopingowe pozycjonowane są na dalszym miejscu w hierarchii zawodniczych priorytetów. A konsekwencje nie zastosowania się do przepisów antydopingowych mogą być bardzo poważne. W niniejszym komunikacie zamieściliśmy tylko te uwagi, które wydają się być kluczowymi ze względu na ich wagę w strategii przygotowań do Igrzysk i stałą obecność w rutynowym postępowaniu kontrolnym.  Szczególnie zainteresowanych tą tematyką odsyłamy do dokumentu źródłowego, dostępnego na stronie internetowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.  

Opracowanie:
Dariusz Błachnio, Michał Rynkowski,

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie