NB 1080v12
 
11 kwietnia 2011 Redakcja Bieganie.pl Sprzęt

KONKURS – Rozbiegaj się na wiosnę!!!


ergo sport konkurs
REGULAMIN KONKURSU
„Rozbiegaj się na wiosnę”
www.ergosport.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Organizatorem konkursu internetowego pod nazwą „Rozbiegaj się na wiosnę” (dalej nazywanego „Konkursem”) i fundatorem nagród jest firma Ergosport.pl z siedzibą w Płocku, przy ul. Zaścianek 11 (NIP: 774-283-78-43, REGON: 141688122) dalej nazywana „Organizatorem”.
2 Koordynatorem Konkursu jest firma Bahama Yellow z siedzibą w Rzeszowie, przy
ul. Matejki 16, (NIP: 517-005-71-77, REGON: 180284839) zwana dalej „Koordynatorem”.
3 Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą aplikacji udostępnionej na stronie http://www.facebook.com/ergocreation w zakładce „Rozbiegaj się” (zwanej dalej „Aplikacją Konkursową”) lub bezpośrednio pod adresem: http://apps.facebook.com/rozbiegajsie
4 Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie Aplikacji Konkursowej
5 Konkurs rozpocznie się 12 kwietnia 2011 roku o godzinie 00.00 i będzie trwał do 29 kwietnia 2011 roku do godziny 23.59. Oznacza to, iż wyłącznie w tym okresie można dokonywać zgłoszeń udziału w Konkursie.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1 W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zapoznały się z treścią Regulaminu i spełnią wymagania określone w Regulaminie.
2 Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Koordynatora, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu a także krewni i powinowaci tych osób do drugiego stopnia.
3 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
4 Użytkownik serwisu Facebook, który dokonał Zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nazywany jest dalej Uczestnikiem.

§3 ZASADY KONKURSU

1 Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie następujących
czynności:
1.1 Zostanie fanem strony „Ergocreation” poprzez kliknięcie „Lubię to” na stronie http://www.facebook.com/ergocreation lub w kroku nr 2 Aplikacji Konkursowej.
1.2 Zgłoszenie udziału w Konkursie w czasie jego trwania poprzez wysłanie Zgłoszenia do Konkursu za pomocą Aplikacji Konkursowej.
1.3 Zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
2 Poinformowanie 5 dowolnych znajomych o konkursie w kroku nr 3 Aplikacji Konkursowej jest dobrowolne i nie ma wpływu na zostanie Uczestnikiem Konkursu.
3 Treść Zgłoszenia musi zawierać odpowiedź na zadanie konkursowe. Zgłoszenie nie może zawierać wyrazów niecenzuralnych oraz treści o charakterze pornograficznym, naruszających powszechne normy, obraźliwych, obrażających uczucia religijne lub naruszających dobre imię osób trzecich.
4 Zadaniem Uczestnika jest nadesłanie jak najciekawszej odpowiedzi.

§4 NAGRODY

1 Nagrody są ufundowane przez Organizatora
2 Nagrodami w konkursie są:
2.1 Nagroda Główna: para profesjonalnych butów do biegania Nike Lunarglide+ 2 o wartości 429 zł brutto
2.2 Nagroda Pocieszenia: koszulka Nike o wartości 99 zł brutto
3 Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
4 Nagrody o wartości do 760 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz.176).
5 Zwycięzcy mają prawo do określenia rozmiarów odzieży stanowiącej Nagrody.
6 Zwycięzcy nie mają prawa do zastrzegania koloru lub szczególnych właściwości odzieży stanowiącej Nagrody.

§5 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

1 Zgłoszenia biorące udział w Konkursie będą oceniane przez wskazaną przez Organizatora komisję konkursową składającą się z dwóch członków (zwaną dalej Jury).
2 W terminie między 30 kwietnia 2011r. a 7 maja 2011r. na posiedzeniu Jury zostaną
wyłonieni Zwycięzcy Konkursu.
3 Nagroda Główna zostanie przyznana dla osoby, której Zgłoszenie Konkursowe
zostanie najwyżej ocenione przez Jury.
4 Nagroda Pocieszenia zostanie przyznana dla osoby, której Zgłoszenie Konkursowe
zostanie ocenione jako drugie w kolejności.
5 Jury przy wyłonieniu Zwycięzców będzie się kierować własnym uznaniem przy
uwzględnieniu następujących kryteriów:
5.1 kreatywność
5.2 estetyka wypowiedzi
5.3 rzeczowość wypowiedzi
6 Decyzja Jury jest ostateczna.

§6 WYDAWANIE NAGRÓD

1 Organizator 7 maja 2011r. powiadomi o Wygranej w następujący sposób:
1.1 Wysłanie do zwycięzców mail’a lub wiadomości na serwisie Facebook.com.
1.2 Umieszczenie infromacji na tablica strony
http://www.facebook.com/ergocreation (patrz §7.2)
2 Przed odbiorem Nagród Zwycięzcy są zobowiązani potwierdzić wygraną w
Konkursie w ciągu 7 dni od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej, pod
rygorem utraty prawa do Nagród.
3 Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców przez Organizatora Konkursu na jego
koszt za pomocą poczty kurierskiej najpóźniej do dnia 15 maja 2011r.
4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w doręczeniu lub niedoręczenia Nagród, jeżeli jest to wynikiem błędnego podania przez Zwycięzcę danych adresowych, pod jakie ma być wysłana lub niepowiadomienia o zmianie tych danych w terminie, do którego nagrody mają być doręczone.
5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub zniszczenia Nagród wynikające z winy firmy kurierskiej.
6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
7 Zwycięzcy mogą zrzec się przyznanych im Nagród, ale w zamian nie przysługują im ekwiwalentu pieniężne, ani jakakolwiek inne nagrody. W przypadku zrzeczenia się Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
8 Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację, a tym samym uniemożliwiających odebranie Nagrody.

§7 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH

1 Organizator oświadcza, iż wszystkie dane dostępne dla Aplikacji Konkursowej w serwisie Facebook.com będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców oraz dostarczenia Nagród.
2 Imiona i nazwiska Zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie http://www.facebook.com/ergocreation. Jeżeli dany Zwycięzca nie zgadza się na opublikowanie jego danych na ww. stronie, powinien wysłać na adres sklep@ergosport.pl sprzeciw wobec zamieszczenia danych na ww. stronie.

§8 REKLAMACJE

1 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem w czasie trwania konkursu. Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 30 kwietnia 2011 nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”.
2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis oraz adnotację: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Ergosport.pl z siedzibą w Płocku moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem „Rozbiegaj się na wiosnę” zgodnie z regulaminem.”
3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).
4 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
5 Odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Konkursu ogranicza się do wysokości wartości nagród.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Pełna treść Regulaminu będzie udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: http://www.facebook.com/ergocreation w zakładce „Rozbiegaj się”
2 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.
3 Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
4 Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: sklep@ergosport.pl
5 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6 Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 ze zm.).
7 Zarówno Uczestnicy jak i Organizator oraz Koordynator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
8 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Koordynatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzany jest Konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.
10 W kwestiach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
11 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani
powiązany z Serwisem Facebook.

Redakcja Bieganie
Redakcja Bieganie.pl